Topbuy-stealoftheday-Toshiba Satellite PRO A300 15" Laptop. 2.13Ghz 2gig, 320GB $799